पंचकल्याणक अर्घ्य
।। भगवान श्री सुमतिनाथ जी ।।

पंचकल्याणक अर्घ्य

गर्भकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं श्रावणशुक्लाद्वितीयायां श्रीसुमतिनाथतीर्थंकर गर्भकल्याणकाय अघ्र्यंनिर्वपामीतिस्वाहा।

जन्मकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं चैत्रशुक्लाएकादश्यां श्रीसुमतिनाथतीर्थंकर जन्मकल्याणकाय अघ्र्यंनिर्वपामीतिस्वाहा।

दीक्षाकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं वैशाखशुक्लानवम्यां श्रीसुमतिनाथतीर्थंकर दीक्षाकल्याणकायअ घ्र्यंनिर्वपामीतिस्वाहा।

केवलज्ञानकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं चैत्रशुक्लाएकादश्यां श्रीसुमतिनाथतीर्थंकर केवलज्ञानकल्याणकाय अघ्र्यंनिर्वपामीतिस्वाहा।

मोक्षकल्याणकअर्घ्य

ॐ ह्रीं चैत्रशुक्लाएकादश्यां श्रीसुमतिनाथतीर्थंकर मोक्षकल्याणकाय अघ्र्यंनिर्वपामीतिस्वाहा।

ॐ ह्रीं श्रीसुमतिनाथ पंचकल्याणकाय पूर्णाऱ्या निर्वपामीतिस्वाहा।

शांतयेशांतिधारा, दिव्यपुष्पांजलिः।

जाप्य - ॐ ह्रीं श्रीसुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः।