पंचकल्याणक अर्घ्य
।। भगवान श्री नमिनाथ जी ।।

पंचकल्याणक अर्घ्य

गर्भकल्याणक अर्घ्य

ॐ ह्रीं आश्विनकृष्णाद्वितीयायां श्रीनमिनाथतीर्थंकर गर्भकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

जन्मकल्याणक अर्घ्य

ॐ ह्रीं आषाढ़कृष्णादशम्यां श्रीनमिनाथतीर्थंकर जन्मकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

दीक्षाकल्याणक अर्घ्य

ॐ ह्रीं आषाढ़कृष्णादशम्यां श्रीनमिनाथतीर्थंकर दीक्षाकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

केवलज्ञानकल्याणक अर्घ्य

ॐ ह्रीं मार्गशीर्षशुक्लाएकादश्यां श्रीनमिनाथतीर्थंकर केवलज्ञानकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपमीतिस्वाहा।

मोक्षकल्याणक अर्घ्य

ॐ ह्रीं वैशाखकृष्णाचतुर्दश्यां श्रीनमिनाथतीर्थंकर मोक्षकल्याणकाय अर्घ्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

ॐ ह्रीं श्रीनमिनाथ तीर्थंकरपंचकल्याणकाय पूर्णाघ्र्यं निर्वपामीतिस्वाहा।

शांतयेशांतिधारा, दिव्यपुष्पांजलिः।

जाप्य - ॐ ह्रीं श्रीनमिनाथ जिनेन्द्राय नमः।